Kadının sesi haram mıdır?

Kadınların normal konuşma sesleri avret değildir. Çünkü Resûlullah’ın ﷺ hanımları sahabelerle konuşurdular.
Ashab-ı Kiram da Resûlullah’ın ﷺ hanımlarından dinin hükümlerini dinleyip öğrenirlerdi.
Ancak kadınların seslerinin dinlenmesi fitneye yol açacaksa, bu taktirde onların konuşmalarını dinlemek,
Haram olur.

Tercih edilen kavle göre kadının sesi avret değildir. ” el-Bahru’r-Raik de ” Hılyeden naklen, ” En münasibi budur. ” Denilmiştir. En-<Nehru’l-Fâikde ise ” İtimada şâyan budur. ” ifadesi kullanılmıştır. Bu kavlin mukabili kadının sesinin avret olmasıdır. Bu yüzden kadınların, Kur’an-ı Kerimi kadın hocadan öğrenmelidirler.

Ebu Hureyre -Allah ondan razı olsun- Resûlullah’ın ﷺ şöyle dediğini rivayet etmiştir;
” Tesbih erkeklere, el çırpmak kadınlara mahsustur. “ ( Buhârî, ebvâbu’t-tadavvu; babu’t-tasfîkî li’n-nisa )
Müslim; es-Salât; bâb-u tebihi’r-racul ve tasfiku’l-mer’e; hadis no:422 )

” Erkeğin, kadın sesini işitmesi doğru değildir. ” denilmiştir.

El-Hakimuş-Şehid; ” Kâfi “ isimli eserinde; ” Kadın aşikâre telbiye yapamaz, Çünkü sesi avrettir. “ demiştir.

” Fetih “ sahibi İbnu’l-Humâm diyor ki;” Bu kavle göre ” kadın namazda Kur’an-ı Kerimi aşikâr okusa namazı bozulur. “ denilirse yerinde olur. Onun için Resûlullah ﷺ imamın yanıldığını bildirmek için kadının sesle tesbih getirmesini men etmiş; Ona el çırpmayı tavsiye buyurmuştur.

Bu hususta söylenebilecek en güzel ve hak söz; İmam Ebu’l-Abbâs el-Kurtubî’nin, şarkı dinlemek hakkında yazmış olduğu ” es-Sema “ adlı kitabında söyledikleridir: ” Zekası kıt olanlar zannetmesinler ki;
Biz ” Kadının sesi avrettir. “ demekle konuşmasını kastediyoruz! Bu anlayış doğru değildir. Biz ecnebi erkeklerin,
İhtiyaç olursa kadınlarla konuşmasına cevaz veriyoruz. Yalnız kadınların yüksek sesle konuşmalarını,
Seslerini uzatmalarını, yumuşatmalarını ve aruza göre okumalarını caiz görmüyoruz. Çünkü bunlarda erkekleri,
Kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini harekete geçirmek vardır. Kadının ezan okuması da bundan dolayı,
caiz görülmemiştir.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın