Esma-ul hüsna


1.Allah ( cellecelalühü )Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
 2.Er-Rahmân ( cellecelalühü )Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
 3.Er-Rahim ( cellecelalühü )Merhamet eden, bağışlayan.
 4.El-Melik ( cellecelalühü )Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
 5.El-Kuddûs ( cellecelalühü )Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
 6.Es-Selâm ( cellecelalühü )Kullarını selâmete çıkaran.
 7.El-Mü’min ( cellecelalühü )Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
 8.El-Müheymin ( cellecelalühü )Gözeten ve koruyan.
 9.El-Aziz ( cellecelalühü )Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
 10. El-Cebbâr ( cellecelalühü )İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
 11. El-Mütekebbir ( cellecelalühü )Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
 12. El-Hâlık ( cellecelalühü )Her şeyi yoktan var eden.
 13. El-Bârî ( cellecelalühü )Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
 14. El-Musavvir ( cellecelalühü )Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
 15. El-Gaffâr ( cellecelalühü )Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
 16. El-Kahhâr ( cellecelalühü )Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
 17. El-Vehhâb ( cellecelalühü )Çok fazla ihsan eden.
 18. Er-Rezzâk ( cellecelalühü )Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
 19. El-Fettâh ( cellecelalühü )Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
 20. El-Alîm ( cellecelalühü )Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
 21. El-Kâbıd ( cellecelalühü )Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
 22. El-Bâsıt ( cellecelalühü )Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
 23. El-Hâfıd ( cellecelalühü )Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
 24. Er-Râfî ( cellecelalühü )Yukarı kaldıran, yükselten.
 25. El-Muiz ( cellecelalühü )İzzet verip ağırlayan.
 26. El-Muzil ( cellecelalühü )Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
 27. Es-Semî ( cellecelalühü )Her şeyi işiten.
 28. El-Basîr ( cellecelalühü )Her şeyi gören.
 29. El-Hakem ( cellecelalühü )Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.
 30. El-Adl ( cellecelalühü )Son derece adaletli olan.
 31. El-Latîf ( cellecelalühü )İşlerin bütün inceliklerini bilen.
 32. El-Habîr ( cellecelalühü )Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
 33. El-Halîm ( cellecelalühü )Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
 34. El-Azîm ( cellecelalühü )Pek azametli ve büyük olan.
 35. El-Gafûr ( cellecelalühü )Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
 36. Eş-Şekûr ( cellecelalühü )Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
 37. El-Aliyy ( cellecelalühü )Çok yüce. Pek yüksek olan.
 38. El-Kebîr ( cellecelalühü )Büyüklüğünde hudut olmayan.
 39. El-Hafîz ( cellecelalühü )Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
 40. El-Mukît ( cellecelalühü )Yaratılmış her şeyin azığını veren.
 41. El-Hasîb ( cellecelalühü )Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
 42. El-Celîl ( cellecelalühü )Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
 43. El-Kerîm ( cellecelalühü )Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
 44. Er-Rakîb ( cellecelalühü )Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
 45. El-Mücîb ( cellecelalühü )Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
 46. El-Vâsî ( cellecelalühü )Lütfu bol olan.
 47. El-Hakîm ( cellecelalühü )Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
 48. El-Vedûd ( cellecelalühü )İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
 49. El-Mecîd ( cellecelalühü )Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
 50. El-Bâis ( cellecelalühü )Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
 51. Eş-Şehîd ( cellecelalühü )Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
 52. El-Hakk ( cellecelalühü )Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
 53. El-Vekîl ( cellecelalühü )İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
 54. El-Kaviyy ( cellecelalühü )Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
 55. El-Metîn ( cellecelalühü )Çok sağlam olan.
 56. El-Veliyy ( cellecelalühü )İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
 57. El-Hamîd ( cellecelalühü )Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
 58. El-Muhsî ( cellecelalühü )İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
 59. El-Mübdi ( cellecelalühü )Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
 60. El-Muid ( cellecelalühü )Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
 61. El-Muhyî ( cellecelalühü )İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
 62. El-Mümît ( cellecelalühü )Ölümü yaratan, öldüren.
 63. El-Hayy ( cellecelalühü )Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
 64. El-Kayyûm ( cellecelalühü )Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
 65. El-Vâcid ( cellecelalühü )İstediğini, istediği vakit bulan.
 66. El-Mâcid ( cellecelalühü )Kadri büyük, keremi bol olan.
 67. El-Vâhid ( cellecelalühü )Tek olan.
 68. Es-Samed ( cellecelalühü )Sığınacak tek dayanak olan.
 69. El-Kâdir ( cellecelalühü )Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
 70. El-Muktedir ( cellecelalühü )Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
 71. El-Mukaddim ( cellecelalühü )İstediğini ileri geçirip, öne alan.
 72. El-Muahhir ( cellecelalühü )İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
 73. El-Evvel ( cellecelalühü )Başlangıcı olmayan, ilk olan.
 74. El-Âhir ( cellecelalühü )Bitişi olmayan, son olan.
 75. Ez-Zâhir ( cellecelalühü )Açıkca bilinen, âşikâr olan.
 76. El-Bâtın ( cellecelalühü )Gizli olan.
 77. El-Vâlî ( cellecelalühü )Her şeyi tek başına idare eden.
 78. El-Müteâlî ( cellecelalühü )Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
 79. El-Berr ( cellecelalühü )Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
 80. Et-Tevvâb ( cellecelalühü )Tövbeleri kabul eden.
 81. El-Müntakim ( cellecelalühü )Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
 82. El-Afüvv ( cellecelalühü ) Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
 83. Er-Raûf ( cellecelalühü )Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
 84. Mâlikü’l-Mülk ( cellecelalühü )Mülkün ebedi sahibi olan.
 85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram cellecelalühüHer türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
 86. El-Muksıt ( cellecelalühü )Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
 87. El-Câmî ( cellecelalühü )İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
 88. El-Ganîyy ( cellecelalühü )Çok zengin olan.
 89. El-Muğnî ( cellecelalühü )İstediğini zengin eden.
 90. El-Mânî ( cellecelalühü )Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
 91. Ed-Dâr ( cellecelalühü )Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
 92. En-Nâfi ( cellecelalühü )Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
 93. En-Nûr ( cellecelalühü )Alemleri nurlandıran.
 94. El-Hâdî ( cellecelalühü )Hidayete ve doğru yola erdiren.
 95. El-Bedî ( cellecelalühü )Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
 96. El-Bâki ( cellecelalühü )Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
 97. El-Vâris ( cellecelalühü )Servetlerin gerçek sahibi olan.
 98. Er-Reşid ( cellecelalühü )Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
 99. Es-Sabûr ( cellecelalühü )Çok sabırlı olan.
Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın