Vaaz Ve Nasihat

Rabbın yoluna da’vet et: hikmet ile ve güzel güzel mevıza ile, onlara da en güzel olan suretle mücadele yap, çünkü rabbın odur en ziyade bilen yolunda sapanı, doğru gidenleri en iyi bilen de ancak odur ( Nahl, 125 )

Vaaz ve nasihat kelimeleri mana olarak birbirlerine benzerlerse de, nasihat kelimesi genel olarak öğüt vermeyi içerirken vaaz kelimesi, uhrevî anlamda karşılık içeren işlerde öğüt vermeyi içerir. Vaazın amacı, insanları uhrevî mükâfat ve azaba ilişkin konularda bilgilendirmek, cemaati bu konularda aydınlatarak gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vaaz kelimesi bu şekliyle Kur’an-ı Kerim’de geçmez fakat mev’izâ olarak ve tezkîr, irşâd, nasihat, tebşir ve inzâr gibi vaaz ile eş anlamlı kavramlar şeklinde pek çok ayet-i kerimede geçer.

vaaz ve nasihat Kur’an-ı Kerim’in ana özelliklerinden biridir. Nitekim bu konuyla ilgili şöyle buyrulmuştur.

İşte bu, bütün insanlar için bir açıklama ve özellikle korunacak takva sahipleri için bir hidayet ve öğüttür. ( Al-i İmran, 138 )

Kur’an-ı Kerim’in öğüt için indirildiğini ifade eden başka ayet-i kerimede müminlere şöyle hitap edilmiştir:

Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve size öğütler vermek için indirdiği kitap ve hikmeti unutmayıp düşünün. Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah her şeyi bilir. ( Bakara, 231 )

Allah Teâlâ insanlara ayrıca geçmiş ümmetlere dair kıssaları da anlatmak suretiyle vaaz-ü nasihat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’deki Sûre-i Celilerden birinin adının kıssalar anlamındaki ” Kasas ” oluşu ve daha evvel Hz Davud’a ( aleyhisselam ) indirilmiş olması bu mefhumun Mevlâ Teâlâ katındaki önemini göstermektedir.

 

 

Cevap Yaz