Kadir Gecesinin Faziletleri

İbni Abbas buyurur ki: «Peygamberimize ( sallallahu aleyhi ve sellem ) İsrailoğullarından bir adamın bin yıl boyunca Allah ( cellecelalühü ) Yolunda omuzunda silah ile savaştığı anlatıldı. Bu hal Peygamberimizin hoşuna giderek ayni mazhariyeti kendi ümmeti için de diledi ve;
«Yâ Rabbi, ümmetimi, ömrü en kısa ve ameli en az ümmet olarak yarattın» diye, Allah’a ( cellecelalühü ) yakarınca Allah ( cellecelalühü ) O’na ve Kıyamete kadar gelecek olan bütün Ümmetine İsrailoğulunun Allah Yolunda silah taşıdığı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini bağışladı. Bu gece, bu ümmetin imtiyazlarından birisidir.»
Anlatıldığına göre İsrailoğlu. Sem’un adında biridir. Bin yıl boyunca atının palanı kurumadan düşmanla savaşır, üstün kuvvet ve cesareti ile karşısına dikilen kafiri dize getirir.
Kendisi ile basa çıkamayacaklarını gören düşmanları, birini karısına göndererek eğer kocasını bağlar da onu bir eve hapsedip derdinden kurtulacak olurlarsa kendisine bir tas altın adarlar.
Adam gece uyuyunca karısı onu bir urganla bağlar. Fakat uyanınca eli ayağını hareket ettirerek urganı kolayca kesiverir. Karısına «Niçin böyle yaptın» diye sorunca kadın «Gücünü denedim» diye cevap verir.
Kadın durumu adamın düşmanlarına bildirince kendisine zincir gönderirler. Fakat adam yine uyanınca onu da koparmakta güçlük çekmez.
Bu arada şeytan düşmanlarına gelerek karısına adamdan hangi şeyi kesip koparamayacağını sormasını tavsiye eder. Birini gönderip kadına şeytanın talimatını ulaştırırlar. Kadın adama neyi koparamayacağını sorunca adam «Saç örgülerini» diye cevap verir. Adamın yere kadar uzanan sekiz saç örgüsü vardı. Adam uyuyunca kadın örgülerin dördü ile ellerini, diğer dördü ile de ayaklarını bağlar. Kâfirler gelir, adamı alır ve boğazlayacakları eve götürürler. Ev dört yüz direk boyu yükseklikte olmasına rağmen tek direklidir. Bütün düşmanları başına üşüşür, önce dudaklarını, burnunu ve kulaklarını keserler. Bu sırada adam Allah’a ( cellecelalühü ) yalvararak kendisine vereceği asılmadık bir gün sayesinde bağlarını koparmasını, evin direğini yerinden oynatarak binayı düşmanlarının başına yıkıp kendisinden kurtulmasını diler.
Allah ( cellecelalühü ) , duasını kabul ederek kendisine şaşırtıcı bir güç verir, bağlarını koparır, direği yerinden oynatarak evi düşmanlarının başına yıkıp hepsini öldürür ve kendisi böylece düşmanlarının elinden kurtulur.
Sahâbiler bu hikayeyi duyunca «Yâ Rasûlallah biz de o adamın sevabı kadar sevap kazanabilir miyiz» diye sorarlar. Peygamber imiz «Bilmiyorum» diye cevap verir. Fakat İbni Abbâs’ın bahsettiği gibi. Peygamberimiz Allah’a ( cellecelalühü ) yalvarır ve Allah’da ( cellecelalühü ) ona Kadir Gecesini verir.
Peygamberimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) buyuruyor ki:
«— Kadir Gecesi olunca Cebrail, bir gurup melek arasında yere iner. Yere inen melekler gerek ayakta ve gerekse oturarak Allah’ı ( cellecelalühü ) zikreden her kulu selamlarlar, onun için istiğfar ederler.»
Ebû Hureyre buyurur ki; «Kadir Gecesi, yeryüzüne çakıl sayısından çok melek iner. Onların inmeleri için gök kapılarının hepsi açılır. Her yana nûr saçılır. Büyük bir tecelli meydana gelir ve bu gece Meleküt âlemi açılır. Fakat bu husus da insanlar birbirinden farklıdır.
Kimine hem gök yüzünün ve yeryüzünün Melekütu bir arada açılır. Gök yüzünün perdeleri aradan kalkınca bu kimseler ayakta dikilen, oturan, secdeye kapanmış, zikreden, şükreden, tesbih eden ve tehlil eden bütün melekleri asli kimlikleri ile görürler.
Kiminin önüne cennet açılır ve orada evleri, köşkleri, hurileri, nehirleri, ağaçları, meyveleri görür. Göğün tavanı olsa Arşı müşahede eder. Peygamberlerin, velilerin, sehitlerin. sıddıkların konaklarını görür. Bu Meleküte dalar, rahmet deryasında gezintiye çıkar. Cehennemi, onun tabakalarını ve içindeki kâfirlerin barınaklarını ve diğer fevkalâdeliklerini görür.
Kimin de önünden Allah ( cellecelalühü ) ile arasındaki perde kalkar da O’ndan gayri hiç bir şeyi görmez olur.»
Peygamber’imiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) buyuruyor ki:
“Kim Ramazanın yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ibadet ile geçirirse, bu benim nezrim de bütün Ramazan geceleri yapılan gece ibadetinin hepsinden daha sevimlidir.”
Hz. Fatima «Babacığıma geceyi ibadet ile geçirecek gücü olmayan kadın ve erkekler ne yapsın» diye sordu.
Peygamberimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) ona su cevabi buyurdu; “Onların yastıklarını dikip üzerine yaslanarak bu gecenin herhangi bir saatinde oturup Allah’a ( cellecelalühü ) dua etmeleri, benim için bütün ümmetimin bütün Ramazan Gecelerinin hepsinde yaptıkları ibadetten daha sevimlidir.»
Peygamber’imiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) buyuruyor ki:
“Kim iki rekat namaz kılıp istiğfar ederek Kadir Gecesini ibadet ile geçirirse Allah ( cellecelalühü ) tarafından bütün günahları bağışlanır. Allah’ın rahmetine gömülür. Cebrail ( aleyhisselam ), kendisini kanadı ile o kadar. Cebrail’in ( aleyhisselam ) kanadı ile okşadığı kimse cennete girer.»