İmam Şâfii

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden Safii mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Şafii (Rahimehullah) Hazretlerinin soyu, hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) ulaşmaktadır. Dördüncü dedesi Sâfii’nin ismine nisbetle ona da “Şâfii denilmiştir.

İmam şâfii (Rahimehullah) 767 (H.150) senesinde Kudüs civarında Gazze’de doğdu. 820 (H.204) senesinde Mısır’da vefat etti. Yemen’de kadılık yaptı. Bu mübarek zat henüz beşikteyken babasının vefat etmesi üzerine annesi tarafından Mekke’ye götürüldü.

Dokuz yaşındayken Kur’an-ı Kerim’ ezberledi. Sonra ilim tahsiline başlayıp, Mekke’de bulunan büyük hadis alimlerinden yazmak ve ezberlemek suretiyle hadis öğrendi. İmam-ı Şâfii (Rahimehullah) yirmi yaşlarındayken. İmanı- Mâlik (Rahimehullah) Hazretleri onu himayesine alıp dokuz yıl müddetle ilim öğretti.

İlimde yüksek bir seviyeye ulaşan İmam-ı Şafii (Rahimehullah), Mekke’ye dönünce Mekke’ye gelen Yemen valisi onu Yemen’e götürüp kadılık vazifesi verdi. Beş yıl kadar bu görevi yaptıktan sonra tekrar Bağdat’a giderek ilmini ilerletmek için İmam-ı Azam (Rahimehullah) talebesi olan İmam Muhammed eş- Şeybânî’den (Rahimehullah)  ders almaya başladı. İmam Muhammed eş-Şeybânî (Rahimehullah) onu kendi himayesine alıp yazmış olduğu kitaplarını okutmak suretiyle Irak’ta tedvin edilen (düzenlenen) fıkıh ilmini ve Irak’ta meşhur olan rivayetleri öğretti.

İmam-ı Şafii (Rahimehullah) Hazretleri, din-i İslâma hizmet uğrunda tükettiği hayatının son anlarını, Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek geçirmiştir.

50 yaş gibi erken bir yaşta vefat etmiş olan İmam-ı Şafii (Rahimehullah) Hazretleri ömrüne. biri Bağdat’ta diğeri Mısır’da olmak üzere iki mezheb sığdırmıştır. Allah-u Teâla kendisinden razı olsun.

 

Cevap Yaz