Ahirette İlk Sorguya Çekilecek Üç Kişi

Ebu Hüreyre ( radıyallahu anh ) anlatıyor;

“Resûlüllah ( sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurdu; ” Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilecek “;

Birincisi: Cihad esnasında ölen kimsedir ki, Allah-u Teâlâ’nın huzuruna geti­rilir ve Allah-u Teâlâ, kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. 0 da, bun­lara nail olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine Allah-u Teâlâ kendisine:

  • Bu mazhar olduğun nimetler içerisinde ne yaptın? diye sorar, 0 da:
  • Senin yolunda şehîd oluncaya kadar savaştım, cevabını verir.

Allah-u Teâlâ:

  • Yalan söylüyorsun; sen “yiğit” desinler diye savaştın ve sana “yiğit” dediler de, der. (yani senin niyetin “desinler” olduğu için, mükafatını dünyada almış ol­dun ve ahirete bir şey bırakmadın)

Sonra meleklerin o kişiyi almalarını emreder ve yüz üstü sürüklenerek ce­henneme atılır.

İkincisi: İlim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur’an okuyan kimsedir ki, bu da Allah-u Teâlâ’ın huzuruna getirilir ve Allah-u Teâlâ kendisine verilmiş olan nimetleri bir bir sayar ve önüne serer, O da bunları tasdik eder. Ve Allah­-u Teâlâ kendisine:

  • Bu eriştiğin nimetler içerisinde ne yaptın? diye sorar, O da:
  • İlim tahsil ettim, ilmi başkasına öğrettim ve senin rızan için Kur’ân oku­dum, diye karşılık

Bunun üzerine Allah-u Teâlâ:

  • Yalan söylüyorsun. Sen, sana “alim” desinler, diye ilim öğrendin, Kur’ân’ı da; “ne güzel Kur’ân okuyor” desinler, diye okudun. Ve sana böyle dediler, bu­yurur.

Sonra meleklere onu da almalarını emreder ve yüz üstü sürüklenerek ce­henneme atılır.

Üçüncüsü ise: Allah-ü Teâlâ’ın kendisine bolluk verdiği, malların her çeşidi­ni ihsan ettiği kimsedir ki, o da huzura getirilir ve Allah-ü Teâlâ kendisine veri­len nimetleri karşısına çıkarır. 0 da bütün bunların kendisine verildiğini kabul eder ve Allah-ü Teâlâ sorar:

  • Şu nail olduğun nimetlerle ne yaptın? der. 0 da:
  • Verilmesini istediğin ne kadar yer varsa, hep o yerlerde ve o yolda dağıt­tım, diye cevap verir.

Allah-u Teâlâ ona da:

  • Yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları kendine “ne cömert adam!” dedirt­mek için yaptın. Ve sana “cömert” dediler, buyurur, ( yani sen de Allah için de­ğil de, “ne cömert adam” desinler diye malını infak ettiğin için, dünyadayken mükafatını almış oldun ve ahirete bir şey bırakmadın )

Ve meleklere onu almalarını emreder. Ve yüz üstü sürüklenerek cehenne­me atılır. Sonra “Resûlüllah ( sallallahu Aleyhi ve Sellem ) Ebu Hüreyre’nin dizine vu­rup:

  • Ya Eba Hüreyre! Bu üç kimse, kıyamet günü cehennemin aleyhlerinde ka­baracağı Allah-u Teâlâ’ın ilk üç mahlukudur! buyurdu.

Şüfey der ki:

Ben Ebu Hüreyre’den ( radiyallahu anh ) aldığım bu hadisi, Muâviye’ye ( radıyallahu anh ) haber verdim. Bunun üzerine Muâviye (Radiyallahu anh):

“Böylelerine bu muamele yapılırsa, insanların geri kalanlarına neler yapı­lır?” dedi ve öyle şiddetti bir ağlayışla ağlamaya başladı ki, helak olacağım zan­nettim. Derken bîr müddet sonra kendine geldi, gözyaşlarını sildi. “Allah-u Teâlâ ve Onun Resulü doğru söylediler” diyerek şu ayeti kerimeyi okudu:

“Dünya hayatını ve onun ziynetini isteyenlere, orada işlediklerinin karşılığı­nı tastamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte ahrette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zâten yapmakta olduktan da bâtıldır.” (Hûd 15-16)

 

Cevap Yaz